Jacob Dijak

USA

  • Jacob from the States

  • Writes powerful anthems for fun

  • Absolutely chilling stuff

  • White Facebook Icon
  • White Google+ Icon
  • White YouTube Icon
  • White LinkedIn Icon